Očkovanie proti chrípke

22.09.2017

Prečo by sme sa mali zaočkovať?
Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné stavy a smrť u vysoko rizikových skupín. Podľa SZO každoročne ochorie na chrípku okolo 1 miliardy ľudí, z čoho 3 až 5 miliónov ľudí má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku 300 000 - 500 000 osôb. 

V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 - 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdco-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií až k smrti.

Kto by sa mal dať zaočkovať?
Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú najväčšmi vystavení riziku nákazy. 

Vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií je: 

 • u osôb s iným, najmä chronickým ochorením, 
 • u osôb so zníženou obranyschopnosťou organizmu,
 • u starších osôb ako 59 rokov.
 • dôležité je aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o choré osoby a pre rodinné kontakty chorých osôb. 
 • osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov, sociálne ústavy, geriatrické centrá a podobne. 

Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým podielom komplikácií až úmrtí. Chránení očkovaním by mali byť aj športovci, cestujúci na zahraničné športové súťaže v priebehu chrípkovej sezóny a cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky. 

Kto by nemal byť očkovaný?

 • Očkované by nemali byť osoby, ktoré majú kontraindikáciu uvedenú v príbalovom letáku očkovacej látky. 
 • Očkovanie by sa malo odložiť u pacientov s horúčnatým ochorením alebo akútnou infekciou.
 • Očkované by nemali byť osoby alergické na slepačie vajcia. Dnes však sú už k dispozícii vakcíny pre alergikov, pri výrobe ktorých sa vírus na pomnožuje na iných bunkách ako slepačieho pôvodu (Optaflu, Novartis).
 • Očkovanie sa všeobecne neodporúča ženám v prvom trimestri tehotenstva a deťom mladším než 6 mesiacov.

Prečo sa odporúča dať sa zaočkovať každý rok?
Hladina protilátok, ktorá sa vytvorí po očkovaní, časom klesá a môže byť príliš nízka na to, aby poskytla ochranu aj na nasledujúci rok. Chrípkové vírusy taktiež neustále podliehajú genetickým zmenám a imunita získaná po predchádzajúcej chrípkovej infekcii alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku nemusí ochrániť pred zmenenými chrípkovými vírusmi. Keďže sa chrípkový vírus mení, očkovacia látka musí byť každý rok aktualizovaná, aby obsahovala najaktuálnejšie kmene vírusu chrípky.

Aké typy očkovacích látok poznáme? Spôsobuje očkovacia látka nežiadúce účinky?
Očkovanie môže spôsobiť lokálnu reakciu (bolestivosť) v mieste vpichu, začervenanie, opuch, menej často zvýšenie teploty, malátnosť, triašku, bolesti svalov a kĺbov trvajúce pár dní.

Ako vás očkovacia látka ochraňuje?
Následne po očkovaní začne imunitný systém produkovať protilátky proti vírusovým bielkovinám vakcinálnych kmeňov. Ak sa človek infikuje skutočným vírusom, tieto protilátky sa naviažu na častice vírusu, ktoré vnikli do organizmu a sú odstránené skôr, než poškodia tkanivo, takže následkom je, že ľudia neochorejú, alebo ochorenie prebehne len mierne. Dostatočná ochranná hladina protilátok sa vytvorí za 10-14 dní po očkovaní.

Kedy je najvhodnejšia doba dať sa zaočkovať?
Na severnej pologuli je najvhodnejšie dať sa zaočkovať od polovice septembra do konca novembra. Ak sa očkuje neskôr, môže sa stať, že očkovacia látka nemá dostatok času, aby zabezpečila imunitnú odpoveď.

Je možné ochorieť na chrípku, ak ste boli očkovaní?

Možné to je, zvlášť u starších dospelých, ak sa infikovali krátko po zaočkovaní. Avšak u tých osôb, ktoré sa infikovali po očkovaní je pravdepodobné, že ochorenie bude prebiehať miernejšie, bez komplikácií a je menej pravdepodobné, že by vyžadovalo hospitalizáciu alebo, že by vyústilo do úmrtia.

Kto uhrádza očkovanie?
V súlade s platnou legislatívou verejné zdravotné poistenie zvyčajne plne uhrádza očkovanie proti chrípke nasledovným skupinám populácie:

 • deťom od 6 mesiacov do 12 rokov veku
 • osobám 59 ročným a starším
 • osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • osobám bez ohľadu na vek dispenzarizovaným so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
 • zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy

Zdroj: Epidemiologický Informačný systém /www.epis.sk/