CENNÍK

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Schválené PSK od 1.4.2023

Posudok na vedenie motorového vozidla

Vodič z povolania

30€

Posudok na vedenie motorového vozidla 

po 65-ke v potrebnom rozsahu

15

Posudok pre držanie a nosenie zbraní


50€

Posudok pred pobytom v zahraničí


30€

Posudok pred prácou a štúdiom v zahraničí


20

Posudok pred nástupom na špecializ. kurz


20€

Posudok pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)


10€

Posudok na zdravotný preukaz


20€

Preventívna prehliadka (PP) 

(mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

20€

Preventívna prehliadka

v súvislosti s výkonom povolania s EKG

30€

Posúdenie spôsobilosti na prácu

na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

20€

Posúdenie spôsobilosti na prácu

podľa osobitných predpisov - napr. SBS

25€

Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkov. látky

nehradenej zo zdravotného poistenia

30


Odborná konzultácia na žiadosť pacienta

po pracovnej dobe

30€

EKG vyšetrenie s popisom

na vlastnú žiadosť pacienta

10


Odber biologického materiálu

na vlastnú žiadosť pacienta + cena vyšetrení

10€

Vyšetrenie na alkohol a návykové látky


20

Vyšetrenie - CRP, INR, iné POCT

ak to nehradí zdravotná poisťovňa

10€

Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom

na vlastnú žiadosť pacienta

10€

Zobrazovacie a Monitorovacie vyšetrenie na žiadosť pacienta

Tlakový Holter - 24h, USG /pripravujeme.../

25€

Vyšetrenie prietoku horných a dolných končatín - ABI

nehradené zo zdravotného poistenia pre Dôvera a Union poisť.

10€

Spirometrické vyšetrenie

na vlastnú žiadosť pacienta /pripravujeme.../

10€

Vyšetrenie nekapitovaného pacienta alebo cudzinca

Nehradené podľa indik. zo zdravot. poistenia

30

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na rôzne účely


20

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

na žiadosť pacienta

20

Vystavenie náhradných tlačív

pri strate a storne PN, pri strate receptu.

10€

Vystavenie PN pre poistencov EU

jednorázový poplatok

10€

Posudok pre potreby súdu, občiansko-trestno-právne

na žiadosť občana

30€

Vypísanie tlačiva do 48-hodín

príplatok k základnému výkonu

30€

Lekárska správa v cudzom jazyku- Anglicky


40

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti

na sociálnu službu, podľa zák. 448/2008 Z.z.

20€

Správa o zdravotnom stave

pre komerčné poisťovne

20€

Bodové ohodnotenie úrazu


20€

Malý administratívny výkon


2€

Veľký administratívny výkon

10€

Návšteva na byte na žiadosť pacienta - cestovné / 1km


2,5€