CENNÍK SLUŽIEB

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Schválené PSK od 1.8.2017

Posudok na vedenie motorového vozidla

Vodič z povolania

15€

Posudok na vedenie motorového vozidla 

po 65-ke v potrebnom rozsahu

10€

Posudok pre držanie a nosenie zbraní


30€

Posudok pred pobytom v zahraničí


15€

Posudok pred prácou a štúdiom v zahraničí


15

Posudok pred nástupom na špecializ. kurz


10€

Posudok pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)


5€

Posudok na zdravotný preukaz


15€

Preventívna prehliadka (PP) 

(mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

20€

Preventívna prehliadka

v súvislosti s výkonom povolania 

15€

Posúdenie spôsobilosti na prácu

na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

15€

Posúdenie spôsobilosti na prácu

podľa osobitných predpisov - napr. SBS

20€

Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkov. látky

nehradenej zo zdravotného poistenia

20


Odborná konzultácia na žiadosť pacienta

každých 10min

10€

EKG vyšetrenie s popisom

na vlastnú žiadosť pacienta

10


Odber biologického materiálu

na vlastnú žiadosť pacienta + cena vyšetrení

5€

Vyšetrenie na alkohol a návykové látky


15

Vyšetrenie - CRP, INR, iné POCT

ak to nehradí zdravotná poisťovňa

5€

Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom

na vlastnú žiadosť pacienta

2€

Vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test

na vlastnú žiadosť pacienta

5€

Vyšetrenie nekapitovaného pacienta

na vlastnú žiadosť pacienta

25€

Vyšetrenie Tlakový Holter

Nehradené podľa indik. zo zdravot. poistenia

10

Vyšetrenie prietoku horných a dolných končatín - ABI

nehradené zo zdravotného poistenia pre Dôvera a Union poisť.

10€

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na rôzne účely


15

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

na žiadosť pacienta

10

Vystavenie náhradných tlačív

pri strate a storne PN, pri strate receptu.

5€

Vystavenie PN pre poistencov EU

jednorázový poplatok

5€

Posudok pre potreby súdu

na žiadosť občana

20€

Vypísanie tlačiva do 24-hodín

príplatok k základnému výkonu

10€

Lekárska správa v cudzom jazyku- Anglicky


30

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti

na sociálnu službu, podľa zák. 448/2008 Z.z.

10€

Správa o zdravotnom stave

pre komerčné poisťovne

15€

Bodové ohodnotenie úrazu


20€

Malý administratívny výkon


2€

Návšteva na byte na žiadosť pacienta


10€