CENNÍK

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Schválené PSK od 1.2.2024

Posudok na vedenie motorového vozidla

Vodič z povolania

40€

Posudok na vedenie motorového vozidla 

po 65-ke v potrebnom rozsahu

20

Posudok pre držanie a nosenie zbraní


50€

Posudok pred pobytom v zahraničí


30€

Posudok pred prácou a štúdiom v zahraničí


30

Posudok pred nástupom na špecializ. kurz


30€

Posudok pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)


15€

Posudok na zdravotný preukaz


20€

Preventívna prehliadka (PP) 

(mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

30€

Preventívna prehliadka

v súvislosti s výkonom povolania s EKG

30€

Posúdenie spôsobilosti na prácu

na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

30€

Posúdenie spôsobilosti na prácu

podľa osobitných predpisov - napr. SBS

30€

Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa

vrátane EKG

40€

Aplikáciou očkov. látky

nehradenej zo zdravotného poistenia

10


Odborná konzultácia na žiadosť pacienta

po pracovnej dobe

50€

EKG vyšetrenie s popisom

na vlastnú žiadosť pacienta

20


Odber biologického materiálu

na vlastnú žiadosť pacienta + cena vyšetrení

10€

Vyšetrenie na alkohol a návykové látky


30

Vyšetrenie - CRP, INR, iné POCT

ak to nehradí zdravotná poisťovňa

10€

Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom

na vlastnú žiadosť pacienta

10€

Zobrazovacie a Monitorovacie vyšetrenie na žiadosť pacienta

Tlakový Holter - 24h, USG /pripravujeme.../

30€

Vyšetrenie prietoku horných a dolných končatín - ABI

nehradené zo zdravotného poistenia pre Dôvera a Union poisť.

30€

Spirometrické vyšetrenie

na vlastnú žiadosť pacienta /pripravujeme.../

20€

Vyšetrenie nekapitovaného pacienta alebo cudzinca

Nehradené podľa indik. zo zdravot. poistenia

40

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na rôzne účely

podľa rozsahu

20-30

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

na žiadosť pacienta

20

Vystavenie náhradných tlačív

pri strate a storne PN, pri strate receptu.

10€

Vystavenie PN pre poistencov EU

jednorázový poplatok

10€

Posudok pre potreby súdu, občiansko-trestno-právne

na žiadosť občana

40€

Vypísanie tlačiva do 48-hodín

(účtuje sa príplatok + cena základného výkonu)

20€

Lekárska správa v cudzom jazyku- Anglicky


50

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti

na sociálnu službu, podľa zák. 448/2008 Z.z.

25€

Správa o zdravotnom stave

pre komerčné poisťovne

40€

Bodové ohodnotenie úrazu


20€

Malý administratívny výkon


2€

Administratívny výkon v stredom rozsahu


10€

Veľký administratívny výkon


20€

Veľký administratívny výkon

10€

Návšteva na byte na žiadosť pacienta - cestovné / 1km


3€

Podanie 1-infúzie z indikácie iného zdravotného pracoviska

cena práce

10€

Podanie 1-injekcie z indikácie iného zdravotného pracoviska

cena práce

5€

Podanie infúznej liečby nehradenej zo zdravotného poistenia

podľa obsahu

20-40€