Očkovanie

Očkovanie - aktívna imunizácia alebo vakcinácia je podanie očkovacej látky do organizmu, ktorý si následne vytvorí protilátky a tak sa stane odolným voči infekcii, ktorá by neočkovanému jedincovi inak mohla spôsobiť ochorenie.

Princípom očkovania je naučiť imunitu, aby začala telo brániť. Robí sa to spôsobom, pri ktorom organizmu nehrozí skutočné nebezpečenstvo. Vakcíny obsahujú antigény, ktoré simulujú domnelý útok baktérií či vírusov na telo. Práve na tieto antigény - látky, ktoré vyvolávajú imunitnú reakciu tela, obrana zareaguje. Očkovanie funguje proti takým mikroorganizmom alebo vírusom, proti ktorým dokážeme imunitný systém naučiť brániť sa. Teda dokážeme vytvoriť taký antigén, proti ktorému nasleduje imunitná reakcia a telo si túto stratégiu obrany dokáže zapamätať. Vďaka očkovaniu sa podarilo významne znížiť úmrtnosť na infekčné ochorenia, ktoré si predtým vyžiadali obrovské množstvo ľudských životov. V súčasnosti sú v Slovenskej republike deti očkované podľa očkovacieho kalendára po dovŕšení 18-teho roku veku v našej ambulancii pokračujeme podľa predpisov a doporučení Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Pri dosiahnutí určitého veku sú občania SR povinní nechať sa očkovať predpísanými vakcínami. Povinné býva očkovanie aj v niektorých ďalších prípadoch: keď je zvýšené riziko niektorých nákaz a ľudia pracujú v nebezpečnom prostredí.

Povinnosti pri očkovaní upravuje napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a konkrétne vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení.

 • povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek,

 • povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu
 • vybraných nákaz,
 • povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
 • odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému
 • nebezpečenstvu vybraných nákaz,
 • odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému
 • nebezpečenstvu vybraných nákaz,
 • očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,
 • očkovanie osôb na vlastnú žiadosť a
 • povinné mimoriadne očkovanie.

Na našej ambulancii ponúkame kompletnú paletu očkovaní, ktorá zahŕňa:

 • vakcinácia proti sezónnej chrípke
 • vakcinácia proti pneumokokom
 • očkovanie proti tetanu a záškrtu kombinovanou očkovacou látkou, ktoré sa vykonáva každých 15 rokov
 • vakcinácia proti žltačke typu A
 • vakcinácia proti žltačke typu B
 • vakcinácia proti besnote
 • vakcinácia proti kliešťovej encefalitíde